Co se děje po autonehodě?


Snad každý z mladých lidí si nemocniÄní péÄi spojí spíš než péÄi o chronická onemocnÄ›ní, tak s různými úrazy. Jedná se o logický fenomén, jelikož je tato potÅ™eba nemoci pro mladé lidi mnohem pochopitelnÄ›jší a bližší. Co ale pÅ™esnÄ› zahrnuje nemocniÄní péÄe o pacienta v urgentním stavu? Pokud je pacient pÅ™ivezen ve velmi vážném stavu, nejÄastÄ›ji po dopravní nehodÄ›, je nutno nejdříve zjistit, co pacienta aktuálnÄ› ohrožuje. Existuje plno doporuÄených postupů, které se snaží zefektivnit práci zdravotníků a vylouÄit vÄ›tší i menší chyby. Zdravotníci se tak řídí pomocí ATLS systému, který rozdÄ›luje oÅ¡eÅ™ení na primární a sekundární. V rámci primárního oÅ¡etÅ™ení se musí diagnostikovat a zaléÄit to, co pacienta přímo ohrožuje na životÄ›.

autonehoda

Sekundární pak zahrnuje oÅ¡etÅ™ení tÄ›ch zranÄ›ní, které mohou poÄkat. Pokud se jedná o hemodynamicky nestabilního pacienta, pak se postupuje pomocí ABCDE. A znaÄí Airways, tedy lékaÅ™i zajistí průchozí dýchací cesty. B znamená breathing/ventilation v tento moment radiologové zkontrolují, zda se v hrudní dutinÄ› nenachází kolekce vzduchu nebo krve, která by omezovala dýchání. Mohou být udÄ›lány RTG snímky, na kterých bude patrno poranÄ›ní a poloha katetrů Äi drénů.

lékařské vybavení

Následuje písmeno C jako circulation. U pacientů, kteří jeví známky vnitÅ™ního krvácení, je proveden ultrazvuk bÅ™iÅ¡ní dutiny, zda se v ní nenachází volná tekutina (krev). Toto vyÅ¡etÅ™ení se zkrácenÄ› nazývá FAST. DoplnÄ›no může být také RTG hrudníku a plic. D již patří mezi sekundární vyÅ¡etÅ™ení a znaÄí disability/neurological status. V této Äásti se provádí CT vyÅ¡etÅ™ení. E znamená enviromental control a zahrnuje zjiÅ¡tÄ›ní a oÅ¡etÅ™ení popálenin, hypotermii… VyÅ¡etÅ™ení hemodynamicky stabilního pacienta může zahrnovat celotÄ›lové CT nebo ultrazvuk a observaci, podle toho, zda mechanismus pádu pravdÄ›podobnÄ› vedl nebo nevedl k poranÄ›ní.