Věda pro vás


Já si myslím, že mnoho lidí se zajímá o vÄ›du a tÅ™eba o tom ani neví. TÅ™eba nÄ›kdo se zajímá o robotiku, nÄ›kdo tÅ™eba o slunce, o vesmír a podobnÄ›. Například já patřím k tÄ›m lidem, kdy jsem se vždycky zajímala hlavnÄ› o medicínu a podobnÄ›. Medicína mÄ› opravdu hodnÄ› bavila. Proto jsem si Å™ekla, že když jsem vystudovala zdravotnickou Å¡kolu, tak jsem si povídala, že bych asi možná mohla jít také na nÄ›jakou lékaÅ™skou fakultu. Jenomže když jsem potom tam chtÄ›la nastoupit, tak jsem vůbec neudÄ›lala žádné pÅ™ijímací zkouÅ¡ky. NeudÄ›lala jsem absolutnÄ› nic. I když jsem se na tohle moc uÄila a pÅ™ipravovala, tak jsem mÄ›la opravdu velikou smůlu, že jsem se nikam nedostala.

O astronomii se zajímá má máma.

Potom jsem se tam nedostala ani další rok a Å™ekla jsem si, že tohle je naprosto zbyteÄné, takže jsem si Å™ekla, že další rok budu pracovat zatím nÄ›kde v nemocnici jako řádová sestra a potom tu zkouším další rok, protože vÄ›da a zdravotnictví jde ruku v ruce s sebou a moc by mÄ› to zajímalo. Taky mÄ› to moc baví, jenomže co mám dÄ›lat, když tohle jednoznaÄnÄ› se mi to nepovedlo? Byla jsem z toho opravdu znaÄnÄ› neÅ¡Å¥astná a také vykolejená, proto jsem si Å™ekla, že nejlepší by bylo, kdyby tÅ™eba lidé tak prvnÄ› uvažovali, jestli je na nÄ›co mají, protože když si uvÄ›domí, že na to má nemají a nemají na to buňky a nemají na to sílu, tak by to nemÄ›li dÄ›lat a nemÄ›li by se ani do toho pouÅ¡tÄ›t.

Robotika má mnoho příznivců.

Protože když neuspÄ›jí, tak akorát budou neÅ¡Å¥astní a budou smutní, že tÅ™eba selhali. Jenomže tÅ™eba neselhali. JednoznaÄně na to nebyli stavÄ›ní a nemají to psáno v osudu, aby tÅ™eba studovali vÄ›du anebo aby tÅ™eba studovali medicínu a nebo podobnÄ›. VždyÅ¥ vÄ›du můžete dÄ›lat i tak, že vlastnÄ› tÅ™eba bude jenom zajímat a bude to váš koníÄek. Nemusíte to dÄ›lat odbornÄ›, že to bude vaÅ¡e zamÄ›stnání. Znám nÄ›kolik klubů, které se tÅ™eba zajímají o vÄ›du, jako například o astrologii anebo podobnÄ›. A vy tam vlastnÄ› můžete docházet a bavit se s lidmi o stejném tématu a budete vÄ›dÄ›t, že kolem sebe máte stejné lidi, kteří se zajímají o stejný typ vÄ›dy, stejnÄ› jako vy.